Privacy

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

1. Privacy in één oogopslag

Algemene wenken

De volgende wenken geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van onze website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het gedeelte "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring..

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden allereerst verzameld doordat u ze ons mededeelt. Dit kan bv. gegevens betreffen die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij uw bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de site). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Wanneer u toestemming voor het verwerken van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Hierover en met andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij uw bezoek aan de website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.


2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (provider). De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de provider. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, bezoeken aan de website en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.

Wij maken gebruik van deze provider met het oog op het nakomen van contracten jegens onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 pt. b EU-AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte presentatie van ons online assortiment door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG).

Onze provider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen, en onze aanwijzingen met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende provider:

goldorange Lars Flick e.K.
Agentur für digitales Marketing
Bürgermeister-Fink-Straße 4
D-30169 Hannover

Verwerking van opdrachten

Wij hebben met de bovengenoemde provider een contract over de verwerking van opdrachten gesloten. Het gaat hierbij om een privacyrechtelijk voorgeschreven contract, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de EU-AVG verwerkt.


3. Algemene wenken en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke privacyvoorschriften alsmede deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat bij de overdracht van gegevens op internet (bv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kunnen voorkomen. Waterdichte bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verwerken van de gegevens op deze website is:

i3 Membrane GmbH
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland

Telefon: +49 40 2576748-0
E-mail: info@i3membrane.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

Bewaarduur

Indien in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaarduur genoemd is, blijven uw persoonsgegevens in ons bezit totdat het doel van de verwerking van de gegevens wegvalt. Wanneer u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens herroept, worden uw gegevens gewist indien wij geen andere wettig toegestane redenen voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben (bv. fiscaal- of handelsrechtelijke bewaartermijnen). In dit laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen zijn vervallen.

Privacyfunctionaris

Wij hebben voor onze onderneming een privacyfunctionaris aangetrokken:

Moritz Pollmer
pollmer siemers GmbH
Theodorstraße 41U
D-22761 Hamburg

Telefon: +49-40 6966 6966 0
E-mail: datenschutz@pollmersiemers.de

Opmerking over doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen zonder afdoende privacybescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij wijzen u erop dat in deze landen geen bescherming van uw privacy kan worden gegarandeerd op een niveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken, zonder dat u als betrokkene juridische stappen hiertegen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bv. geheime diensten) uw gegevens die zich op servers in de VS bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent bewaren. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroepen van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Veel methoden voor het verwerken van gegevens zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Deze herroeping is niet van invloed op de rechtmatigheid van de tot het moment van herroepen uitgevoerde gegevensverwerking.

Recht van bezwaar tegen registratie van gegevens in bijzondere gevallen alsmede tegen directe reclame (art. 21 EU-AVG)

WANNEER DE GEGEVENS OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 PT. E OF F EU-AVG WORDEN VERWERKT, HEBT U, OM REDENEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE VOLGEN, TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING DIE OP DEZE BEPALINGEN BERUST. DE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING TELKENS BERUST, KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DEZE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 1 EU-AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET BEOEFENEN VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING INDIEN DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER TEN BEHOEVE VAN DIRECTE RECLAME GEBRUIKT (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 EU-AVG).

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van overtredingen van de EU-AVG heeft de betrokkene recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, waar hij werkt of waar de opzettelijke overtreding is begaan. Het recht op bezwaar bestaat zonder afbreuk te doen aan andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of het nakomen van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbare, machinaal leesbare opmaak te doen toekomen. Indien u wenst dat de gegevens direct aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, geschiedt dit alleen indien dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijk materiaal, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als beheerder van de site verzendt, gebruik van SSL- resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browsers van 'http://' verandert in 'https://', en aan het slotje op uw adresregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan, het doel van de verwerking van de gegevens en evt. recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor, en met andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van deze verificatie hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn of worden, kunt u in plaats van verwijdering eisen dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van juridische claims, hebt u het recht om in plaats van verwijdering te eisen dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt.
  • Wanneer u bezwaar hebt aangetekend conform art. 21 lid 1 EU-AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, mogen deze gegevens – afgezien van het opslaan ervan – alleen met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.


4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten op uw terminal. Ze worden ofwel voorlopig, voor de duur van één sessie (session cookies) of permanent (permanente cookies) op uw terminal opgeslagen. Session cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw terminal bewaard totdat u deze zelf wist of ze door uw webbrowser automatisch gewist worden.

Er kunnen ook cookies van externe ondernemingen op uw terminal worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies). Door deze cookies zijn wij in staat om bepaalde diensten van dit externe bedrijf te gebruiken (bv. cookies voor het afwikkelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies dienen om het gedrag van gebruikers te analyseren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (functionele cookies, bv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bv. cookies om het publiek van de site te meten), worden indien er geen andere rechtsgrond vermeld is, opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG . De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch onberispelijke en geoptimaliseerde presentatie van zijn diensten. Indien om toestemming voor het opslaan van cookies gevraagd is, worden de desbetreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

In uw browser kunt u instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en dat u cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of volledig uitsluit, alsmede het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door externe bedrijven of voor analysedoeleinden gebruikt worden, zullen wij u hier in het kader van deze privacyverklaring afzonderlijk over informeren en evt. om uw toestemming vragen.

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland