Privacy

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

1.Privacy in één oogopslag

Algemene wenken

De volgende wenken geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van onze website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het gedeelte "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden allereerst verzameld doordat u ze ons mededeelt. Dit kan bv. gegevens betreffen die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming bij uw bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de site). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Wanneer u toestemming voor het verwerken van uw gegevens hebt gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Hierover en met andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Bij uw bezoek aan de website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (provider). De persoonsgegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de provider. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, bezoeken aan de website en overige gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting vindt plaats met als doel het nakomen van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG) en in het belang van een betrouwbare, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online assortiment door een professionele provider (art. 6 lid 1 sub f EU-AVG). Indien om desbetreffende instemming gevraagd is, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 lid 1 TTDSG (de Duitse privacywet) voor zover de instemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op de computer van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar.

Onze provider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen, en onze aanwijzingen met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende provider:

goldorange Lars Flick e.K.
Agentur für digitales Marketing
Bürgermeister-Fink-Straße 4
D-30169 Hannover

Verwerking van opdrachten

Wij hebben met de bovengenoemde provider een contract over de verwerking van opdrachten gesloten. Het gaat hierbij om een privacyrechtelijk voorgeschreven contract, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de EU-AVG verwerkt.

3. Algemene wenken en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke privacyvoorschriften alsmede deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat bij de overdracht van gegevens op internet (bv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de veiligheid kunnen voorkomen. Waterdichte bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verwerken van de gegevens op deze website is:

i3 Membrane GmbH
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland

Telefon: +49 40 2576748-0
E-mail: info@i3membrane.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

Bewaarduur

Indien in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaarduur genoemd is, blijven uw persoonsgegevens in ons bezit totdat het doel van de verwerking van de gegevens wegvalt. Wanneer u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens herroept, worden uw gegevens gewist indien wij geen andere wettig toegestane redenen voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben (bv. fiscaal- of handelsrechtelijke bewaartermijnen). In dit laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen zijn vervallen.

Algemene aanwijzingen over de rechtsgronden voor de gegevensverwerking op deze website

Indien u met de gegevensverwerking hebt ingestemd, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG resp. art. 9 lid 2 sub a EU-AVG indien er bijzondere gegevenscategorieën conform art. 9 lid 1 EU-AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke instemming met de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op grond van art. 49 lid 1 sub a EU-AVG. Indien u hebt ingestemd met het opslaan van cookies of met de toegang tot informatie op uw computer (bv. via device-fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op grond van § 25 lid 1 TTDSG. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar. Indien uw gegevens vereist zijn voor het nakomen van een contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op grond van art. 6 lid 1 sub b EU-AVG. Daarnaast verwerken wij uw gegevens, indien deze voor het nakomen van een gerechtelijke verplichting vereist zijn, op grond van art. 6 lid 1 sub c EU-AVG.

De gegevensverwerking kan verder plaatsvinden op grond van ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 sub f EU-AVG. In de volgende paragrafen van deze privacyverklaring informeren wij u over de in voorkomende gevallen telkens geldende rechtsgronden.

Privacyfunctionaris

Wij hebben voor onze onderneming een privacyfunctionaris aangetrokken:

Moritz Pollmer
pollmer siemers GmbH
Theodorstraße 41U
D-22761 Hamburg

Telefon: +49 40 6966 6966 0
E-mail: datenschutz@pollmersiemers.de

Opmerking over doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen zonder afdoende privacybescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij wijzen u erop dat in deze landen geen bescherming van uw privacy kan worden gegarandeerd op een niveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken, zonder dat u als betrokkene juridische stappen hiertegen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bv. geheime diensten) uw gegevens die zich op servers in de VS bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, evalueren en permanent bewaren. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroepen van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Veel methoden voor het verwerken van gegevens zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Deze herroeping is niet van invloed op de rechtmatigheid van de tot het moment van herroepen uitgevoerde gegevensverwerking.

Recht van bezwaar tegen registratie van gegevens in bijzondere gevallen alsmede tegen directe reclame (art. 21 EU-AVG)

WANNEER DE GEGEVENS OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 PT. E OF F EU-AVG WORDEN VERWERKT, HEBT U, OM REDENEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE VOLGEN, TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING DIE OP DEZE BEPALINGEN BERUST. DE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING TELKENS BERUST, KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DEZE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET GELDEND MAKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 1 EU-AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET BEOEFENEN VAN DIRECTE RECLAME, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING INDIEN DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER TEN BEHOEVE VAN DIRECTE RECLAME GEBRUIKT (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 EU-AVG).

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van overtredingen van de EU-AVG heeft de betrokkene recht om bezwaar te maken bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, waar hij werkt of waar de opzettelijke overtreding is begaan. Het recht op bezwaar bestaat zonder afbreuk te doen aan andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of het nakomen van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbare, machinaal leesbare opmaak te doen toekomen. Indien u wenst dat de gegevens direct aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, geschiedt dit alleen indien dit technisch mogelijk is.

Informatie, verwijdering en rectificatie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan, het doel van de verwerking van de gegevens en evt. recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor, en met andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van deze verificatie hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
    • Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn of worden, kunt u in plaats van verwijdering eisen dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt.
    • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van juridische claims, hebt u het recht om in plaats van verwijdering te eisen dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt.
  • Wanneer u bezwaar hebt aangetekend conform art. 21 lid 1 EU-AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt hebt, mogen deze gegevens – afgezien van het opslaan ervan – alleen met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijk materiaal, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als beheerder van de site verzendt, gebruik van SSL- resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browsers van 'http://' verandert in 'https://', en aan het slotje op uw adresregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

4.Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade op uw computer veroorzaken. Ze worden ofwel voorlopig, voor de duur van één sessie (session cookies) of permanent (permanente cookies) op uw terminal opgeslagen. Session cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw terminal bewaard totdat u deze zelf wist of ze door uw webbrowser automatisch gewist worden.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van externe bedrijven (zgn. third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven op websites mogelijk (bv. cookies voor het afhandelen van betalingen).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde functies van de website anders niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies dienen om het gedrag van gebruikers te analyseren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bv. cookies om het publiek van de site te meten), worden indien er geen andere rechtsgrond vermeld is, opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG . De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch onberispelijke en geoptimaliseerde presentatie van zijn diensten. Indien om toestemming voor het opslaan van cookies gevraagd is, worden de desbetreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

In uw browser kunt u instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en dat u cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of volledig uitsluit, alsmede het automatisch wissen van cookies bij het afsluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, leest u in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen toezendt, worden de vermelde gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u aldaar vermelde contactgegevens opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

Indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, worden deze gegevens verwerkt op grond van art. 6 lid 1 pt. b EU-AVG. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG) indien hierom gevraagd is.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit totdat u ons opdraagt om deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel van het opslaan van de gegevens wegvalt (bv. nadat de afhandeling van uw aanvraag voltooid is). Dit is niet van invloed op dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de afhandeling van uw zaak bij ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

Indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, worden deze gegevens verwerkt op grond van art. 6 lid 1 pt. b EU-AVG. In alle overige gevallen berust de verwerking op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG) indien hierom gevraagd is.

De door u via de contactaanvraag verzonden gegevens blijven in ons bezit totdat u ons opdraagt om deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel van het opslaan van de gegevens wegvalt (bv. nadat de afhandeling van uw zaak voltooid is). Dit is niet van invloed op dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen.

5. Sociale media

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze website wordt opgeroepen die functies van LinkedIn bevat, wordt verbinding gemaakt met servers van LinkedIn. Aan LinkedIn wordt meegedeeld dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u op de Recommend-knop van LinkedIn klikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, is LinkedIn in staat om uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount te koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de website geen informatie hebben over de inhoud van de verzonden gegevens, noch over het gebruik ervan door LinkedIn.

Indien instemming ('consent') is verkregen, vindt het gebruik van de genoemde dienst plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 TTDSG. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar. Indien geen instemming is verkregen, vindt het gebruik van deze dienst plaats op grond van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS berust op standaard-verdragsclausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Deze website maakt gebruik van elementen van het netwerk XING. Provider hiervan is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's die functies van LinkedIn bevatten, wordt opgeroepen, wordt verbinding gemaakt met servers van XING. Hierbij worden voor zover wij weten geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of wordt het gebruiksgedrag geanalyseerd.

Indien instemming (consent) is verkregen, vindt het gebruik van de genoemde dienst plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 TTDSG. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar. Indien geen instemming is verkregen, vindt het gebruik van deze dienst plaats op grond van ons legitieme belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

Meer informatie over privacy en de Share-knop van XING vindt u in de privacyverklaring van XING op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6.Analysetools en reclame

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Aanbieder hiervan is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën in onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert niet zelfstandig analyses uit. Het dient uitsluitend voor het administreren en verwerken van de tools die ermee geïntegreerd worden. Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten kan worden doorgegeven.

Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het snel en ongecompliceerd integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien om desbetreffende instemming gevraagd is, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 lid 1 TTDSG (de Duitse privacywet) voor zover de instemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op de computer van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar.

Het bedrijf beschikt over een certificatie conform het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van Europese privacynormen bij de verwerking van gegevens in de VS moet garanderen. Elk bedrijf dat volgens het DPF gecertificeerd is, verplicht zich ertoe om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

etracker

Deze website maakt gebruik van de analysedienst etracker. Aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland.

Met de analysetool etracker kunnen wij het gedrag van de bezoekers van onze website analyseren. Hiertoe verzamelt etracker o.a. uw afgekorte IP-adres, geografische informatie (maximaal op woonplaatsniveau), logbestanden en overige informatie die uw browser bij het oproepen van de website aan onze webserver doorgeeft. Hierdoor kunnen wij interacties met de website, zoals verblijfsduur, conversions (bv. aanmeldingen, bestellingen), scroll events, klikken en opgeroepen pagina's van de bezoeker van de website meten. Deze interacties worden voor de duur van de lopende dag aan de bezoeker van de website gekoppeld, zodat deze bij herhaald bezoek herkend wordt. Na afloop van de dag kan de bezoeker niet langer herkend worden.

Zonder uw instemming worden er geen cookies in uw browser opgeslagen en wordt er ook geen informatie uit het geheugen van uw computer uitgelezen. Deze analysetool wordt zonder cookies gebruikt op grond van art. 6 lid 1 sub f EU-AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. De rechten en fundamentele vrijheden van de desbetreffende personen blijven gegarandeerd. Het IP-adres wordt bij de analyse met etracker zo vroeg mogelijk geanonimiseerd en bezoekers kunnen maximaal voor de duur van de lopende dag worden herkend.

Indien om desbetreffende instemming gevraagd is, vindt de verwerking plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 lid 1 TTDSG. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar.

U kunt etracker hier deactiveren:

Orderverwerking

Wij hebben met de bovengenoemde provider een contract over de verwerking van opdrachten gesloten. Het gaat hierbij om een privacyrechtelijk voorgeschreven contract, dat garandeert dat deze de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de EU-AVG verwerkt.

7.Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de bezitter van het opgegeven e-mailadres bent en instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis ingewonnen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG). U kunt de door u gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres alsmede het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link 'uitschrijven' in de nieuwsbrief. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde verwerking van uw gegevens.

De gegevens die u ons voor het ontvangen van de nieuwsbrief verstrekt, blijven bij ons resp. bij de dienstaanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, en worden na afmelding voor de nieuwsbrief of na het wegvallen van het doel van de verwerking uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief gewist. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht e-mailadressen uit het verzendprogramma van onze nieuwsbrief te wissen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang volgens art. 6 lid. 1 pt. f EU-AVG.

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden bewaard, blijven hierdoor onaangetast.

Na verwijdering van uw gegevens uit de verzendlijst voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bij ons resp. de dienstaanbieder van de nieuwsbrief evt. in een blacklist opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit deze blacklist worden alleen voor dit doel gebruikt en niet met andere gegevens samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het naleven van wettelijke voorschriften bij de verzending van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG). De gegevens worden voor onbepaalde tijd in de blacklist opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen het opslaan ervan indien uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

8. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide privacyregeling

Op deze website zijn video's van de website YouTube geïntegreerd. Exploitant van deze website is Google Ireland Limited ('Google'), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide privacymodus. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van de website opslaat voordat deze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide privacymodus echter niet uitgesloten. Zo maakt YouTube, onafhankelijk van de vraag of u een video bekijkt, verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u bezocht hebt. Wanneer u bent ingelogd in uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw computer opslaan of vergelijkbare herkenningstechnieken (bv. device-fingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website ontvangen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken aan te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot bedrog te verijdelen.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video ook andere gegevensverwerkingsprocessen worden opgestart, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online assortiment. Dit houdt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f EU-AVG in. Indien om desbetreffende instemming verzocht is, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 sub a EU-AVG en § 25 lid 1 TTDSG voor zover de instemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in de computer van de gebruiker (bv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze instemming is te allen tijde herroepbaar.

Meer informatie over privacy bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Hierbij wordt geen verbinding gemaakt met servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ActiveCampaign

Deze site maakt gebruik van ActiveCampaign om uw contactverzoek te verwerken (download van whitepapers). De exploitant is ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL 60602; ActiveCampaign LLC, Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin, D02VN88.

ActiveCampaign wordt gebruikt in het belang van het verstrekken van whitepapers op basis van de wettelijke basis in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG. Het betreft de gegevenscategorieën contactgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens. In individuele gevallen vindt een overdracht naar een derde land plaats in de VS en andere derde landen (op basis van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, art. 46 lid 2 letter c AVG).

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

9. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik de persoonsgegevens die wij inwinnen in het kader van het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat het inwinnen, verwerken en gebruiken van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met het geldende privacyrecht en alle overige wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van het inwinnen van de gegevens

Wanneer u ons een sollicitatie toezendt, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader hiervan (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit noodzakelijk is ter motivering van een beslissing over een arbeidsverband. Rechtsgrond hiervoor is § 26 van de Duitse privacywet BDSG (het aangaan van een arbeidsverband), art. 6 lid 1 pt. b EU-AVG (aangaan van een contract in het algemeen) en, indien u toestemming hebt verleend, art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die bij de verwerking van uw sollicitatie betrokken zijn.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van § 26 BDSG en art. 6 lid 1 pt. b EU-AVG ten behoeve van het uitvoeren van het arbeidsverband in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Bewaarduur van de gegevens

Indien wij u geen functie aanbieden, u een aangeboden functie afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op grond van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 pt. f EU-AVG) voor de duur van maximaal zes maanden vanaf de beëindiging van het sollicitatieproces (afwijzing of terugtrekking uit de sollicitatie) bij ons te bewaren. Vervolgens worden de gegevens gewist en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De gegevens worden in het bijzonder bewaard ten behoeve van bewijsvoering in het geval van een juridische procedure. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van deze periode van zes maanden nog nodig zullen zijn (bv. vanwege een dreigende of aanhangig gemaakte juridische procedure), worden deze pas gewist wanneer het doel van verdere bewaring wegvalt.

De gegevens kunnen eveneens langer worden bewaard wanneer u een relevante toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 pt. a EU-AVG) of wanneer wettelijke bewaarplichten het wissen ervan belemmeren.

i3 trackApp

Om filters langs digitale weg efficiënt te kunnen vervangen bieden wij u de mogelijkheid om onze i3 trackApp te gebruiken. In de app wordt het vervangen van filters gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd. Bij het ontwerpen van de app hebben wij deze voor alle instellingen privacyvriendelijk geïmplementeerd en wij bewaren de gegevens op een server in Duitsland.

Omvang en doel van de gegevensinwinning

Wij bewaren een gebruikersnaam en een e-mailadres van de gebruiker. Aanvullend kan een e-mailadres voor toezending van het rapport in de app worden ingevoerd. Naast de gebruikersgegevens bewaren wij informatie over het bedrijf resp. het ziekenhuis of de afdeling. De gegevens worden uitsluitend verwerkt zodat de functies van de app beschikbaar kunnen worden gesteld.

Bewaarduur van de gegevens

Alle gegevens die ten behoeve van de documentatie van het vervangen van filters worden verzameld, worden na tien jaar automatisch gewist. De gebruikersgegevens zoals e-mailadres(sen) en wachtwoord worden na beëindiging van de samenwerking gewist.Versie: 19 december 2023 (V09)

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland