Algemene verkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Voor leveringen en diensten aan bedrijven
Voor leveringen en diensten aan consumenten

Voor leveringen en diensten aan bedrijven

Voor leveringen en diensten aan bedrijven

Algemene verkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

De volgende voorwaarden gelden voor ons gehele assortiment en voor contracten over leveringen en diensten van i3 Membrane GmbH (in het volgende i3 Membrane genoemd) aan ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duitse burgerlijk wetboek).

§ 1 Contracten / assortiment

De bij de aangeboden goederen of diensten / het contract behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen en vermelde maten, is alleen bij benadering maatgevend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend is aangemerkt. Tekeningen en afbeeldingen blijven eigendom van i3 Membrane. i3 Membrane behoudt zich het recht voor om in het kader van verdere ontwikkelingen wijzigingen aan de producten aan te brengen voor zover dit van de klant verlangd mag worden omdat het gebruik van het product voor het gebruikelijke of door de klant aangeduide doel hierdoor niet wordt aangetast.

§ 2 Prijs / verzending / geleverd pakket / verpakking

i3 Membrane kiest de verpakking voor de geleverde voorwerpen. Indien de klant verzending wenst, geschiedt deze voor risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van de gebruikte verpakking.

§ 3 Aansprakelijkheid voor gebreken

i3 Membrane is principieel voor de duur van één jaar na levering aansprakelijk voor gebreken. Wanneer sprake is van een niet louter onbeduidend gebrek, kiest i3 Membrane tussen vervanging en reparatie om aan haar verplichtingen te voldoen. De klant heeft alleen aanspraak op schadevergoeding in plaats van deze prestatie indien sprake is van plichtsverzuim dat voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van i3 Membrane, tenzij de verzuimde plicht wederkerig gerelateerd is aan de plichten van de klant of van principieel belang is ter bescherming van de klant, of de nakoming van deze plicht essentieel is voor de uitvoering van het contract en de klant daarom terecht op de naleving van deze plicht vertrouwt.

Voor het schenden van haar overige plichten is i3 Membrane volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk wanneer deze plichten door haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers geschonden worden. Bij schending van overige plichten door gewoon uitvoerend personeel is i3 Membrane alleen aansprakelijk bij grove nalatigheid of opzet. Hetzelfde geldt voor aanspraken op schadevergoeding op grond van misdrijven en vanwege handelingen van personeel dat optreedt op instructie van i3 Membrane. i3 Membrane is niet aansprakelijk voor schade die atypisch voor het contract en daarom praktisch onvoorzienbaar is.

Voor aanspraken conform de wet op de productaansprakelijkheid is deze wet zonder beperkingen van kracht.

i3 Membrane is bij verwijtbare schending van leven, lijf en gezondheid aansprakelijk conform de wettelijke voorschriften.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

i3 Membrane behoudt zich het eigendom van alle geleverde voorwerpen voor totdat het volledige aankoopbedrag voldaan is.

§ 5 Verjaring

Alle aanspraken van de klant – op welke juridische grond dan ook – verjaren na één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken vanwege handelen op grond van opzet of grove nalatigheid conform de wet op de productaansprakelijkheid. In dit geval gelden de wettelijke termijnen.

Voor leveringen en diensten aan consumenten

De volgende voorwaarden gelden voor ons gehele assortiment en voor contracten over leveringen en diensten van i3 Membrane GmbH (in het volgende i3 Membrane genoemd) aan consumenten in de zin van § 13 BGB (Duitse burgerlijk wetboek).

§ 1 Contracten / assortiment

De bij de aangeboden goederen of diensten / het contract behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen en vermelde maten, is alleen bij benadering maatgevend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend is aangemerkt. Tekeningen en afbeeldingen blijven eigendom van i3 Membrane. i3 Membrane behoudt zich het recht voor om in het kader van verdere ontwikkelingen wijzigingen aan de producten aan te brengen voor zover dit van de klant verwacht mag worden omdat het gebruik van het product voor het gebruikelijke of door de klant aangeduide doel hierdoor niet wordt aangetast.

§ 2 Prijs / verzending / geleverd pakket / verpakking

i3 Membrane kiest de verpakking voor de geleverde voorwerpen. Indien de klant verzending wenst, geschiedt deze voor risico van de klant.

§ 3 Betaling

Wij wijzen u erop dat de bedragen 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig betaald dienen te zijn, zonder dat hiervoor een herinnering nodig is: § 286 lid 3 BGB.

§ 4 Herroepingsrecht

Wij wijzen u erop dat de levering een medisch product betreft dat niet opnieuw gebruiksklaar kan worden gemaakt, zodat het herroepingsrecht van onze klanten alleen bestaat indien de originele verpakking onbeschadigd is. Indien de originele verpakking echter geopend of beschadigd is, bestaat geen herroepingsrecht conform § 312 g lid 2 nr. 3 BGB.

§ 5 Aansprakelijkheid voor gebreken

i3 Membrane is principieel voor de duur van één jaar na levering aansprakelijk voor gebreken. Wanneer sprake is van een niet louter onbeduidend gebrek, kiest i3 Membrane tussen vervanging en reparatie om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De klant heeft alleen aanspraak op schadevergoeding in plaats van deze prestatie indien sprake is van plichtsverzuim dat voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van i3 Membrane, tenzij de verzuimde plicht wederkerig gerelateerd is aan de plichten van de klant of van principieel belang is ter bescherming van de klant, of de nakoming van deze plicht essentieel is voor de uitvoering van het contract en de klant daarom terecht op de naleving van deze plicht vertrouwt.

Voor het schenden van haar overige plichten is i3 Membrane volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk wanneer deze plichten door haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers geschonden worden. Bij schending van overige plichten door gewoon uitvoerend personeel is i3 Membrane alleen aansprakelijk bij grove nalatigheid of opzet. Hetzelfde geldt voor aanspraken op schadevergoeding vanwege misdrijven en aanspraken op schadevergoeding op grond van handelingen van personeel dat handelt op instructie van i3 Membrane. i3 Membrane is niet aansprakelijk voor schade die atypisch voor het contract en daarom vrijwel niet te voorzien is.

Voor aanspraken conform de wet op de productaansprakelijkheid is deze wet zonder beperkingen van kracht.

i3 Membrane is bij verwijtbare schending van leven, lijf en gezondheid conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

i3 Membrane behoudt zich het eigendom van alle geleverde voorwerpen voor totdat het volledige aankoopbedrag voldaan is.

§ 7 Verjaring

Alle aanspraken van de klant – op welke juridische grond dan ook – verjaren na één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken vanwege handelen dat voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid conform de wet op de productaansprakelijkheid. In dit geval gelden de wettelijke termijnen.

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland