Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV)

§ 1 Toepassingsgebied, vorm

(1) Geldigheid in het zakelijke verkeer

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden ('AVV') van i3 Membrane GmbH, Christoph-Seydel-Str. 1, 01454 Radeberg ('i3 Membrane' of 'wij') gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten ('koper' of 'u'). De AVV gelden alleen wanneer de koper ondernemer (§ 14 BGB / Duits Burgerlijk Wetboek), een rechtspersoon onder het publiekrecht of een publiekrechtelijk fonds is.

(2) Feitelijk toepassingsgebied

De AVV gelden in het bijzonder voor contracten betreffende de verkoop en/of levering van roerende goederen ('goederen'), ongeacht of wij deze goederen zelf fabriceren of bij toeleveranciers inkopen (§§ 433, 650 BGB). Voor zover niets anders is overeengekomen, gelden deze AVV in de op het tijdstip van bestelling resp. verstrekking van de opdracht door de klant geldige, resp. tenminste de hem ten laatste in tekstvorm medegedeelde versie ook als raamovereenkomst voor gelijksoortige toekomstige contracten, zonder dat wij er in ieder afzonderlijk geval opnieuw op hoeven te wijzen.

(3) Exclusieve geldigheid.

Onze AVV zijn exclusief van toepassing. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende Algemene Verkoopvoorwaarden van de koper ('AVV van koper') worden alleen en in die mate van toepassing voor zover wij uitdrukkelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze vereiste van instemming geldt in ieder geval ook wanneer wij bijvoorbeeld met kennis van de AVV van koper de goederen zonder voorbehoud aan hem leveren.

(4) Prevalentie van individuele overeenkomsten

In voorkomende gevallen gesloten individuele overeenkomsten met de koper (inclusief bijkomende afspraken, aanvullingen en wijzigingen) prevaleren in ieder geval boven deze AVV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, onder voorbehoud van tegenbewijs, een schriftelijk contract resp. onze schriftelijke bevestiging doorslaggevend.

(5) Vormvereisten

Juridisch relevante verklaringen en mededelingen van de koper met betrekking tot het contract (bv. termijnen, klachten bij gebreken, terugtrekking of vermindering) dienen schriftelijk, d.w.z. in schrift- of tekstvorm (bv. brief, e-mail, telefax) te worden afgegeven. Wettelijke vormvoorschriften en overige aanwijzingen, in het bijzonder bij twijfel over de legitimatie van de verklarende (rechts)persoon, blijven hierdoor onaangetast.

(6) Wettelijke voorschriften

Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften dienen alleen ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom de wettelijke voorschriften indien deze in deze AVV niet direct gewijzigd of uitdrukkelijk uitgesloten worden.

(7) Gedeeltelijke nietigheid

Indien een bepaling van deze AVV nietig is of wordt, laat dit bij twijfel de geldigheid van de overige bepalingen van deze AVV of het onder verwijzing naar deze AVV gesloten contract onberoerd.

§ 2 Specificaties van de goederen, sluiten van het contract

(1) Subjectieve eisen aan de goederen

Onverminderd de in deze AVV vervatte bepalingen worden de subjectieve eisen aan de goederen ('specificaties') voor ieder contract afzonderlijk tussen i3 Membrane en de koper vastgelegd. De koper zal i3 Membrane ten behoeve van de vaststelling van de specificaties (a) een volledige definitie van de verwachte prestatie in soort, aantal, kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en met betrekking tot alle overige relevante kenmerken van de goederen, alsmede (b) alle overige, voor de conform het desbetreffende contract door de koper vooropgestelde toepassing essentiële informatie doen toekomen. Niettemin zijn voor het bepalen van het voorwerp van de prestatie alleen die subjectieve vereisten bindend die partijen in de specificaties overeenkomen. Wanneer en indien de goederen medische hulpmiddelen betreffen, maken, onder voorbehoud van hiervan afwijkende afspraken, in voorkomende gevallen de wettelijke vereisten die bij het in omloop brengen of in gebruik nemen van de goederen door i3 Membrane als fabrikant, importeur en/of verkoper van medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 gewaarborgd dienen te worden, deel uit van de specificaties.

(2) Door i3 Membrane aangeboden goederen

Onze goederen worden vrijblijvend en niet-bindend aangeboden. Niettemin is de koper verplicht de door i3 Membrane gedane aanbiedingen onverwijld op zichtbare onjuistheden, onduidelijkheden (in het bijzonder voor wat betreft de specificaties), onvolledigheid, alsmede ongeschiktheid van de specificaties voor de volgens het contract veronderstelde toepassing te controleren, en i3 Membrane onverwijld over noodzakelijke wijzigingen of rectificaties van de aanbieding te informeren, zodat i3 Membrane een voor wat betreft de subjectieve eisen van de klant gerectificeerde, nochtans vrijblijvende nieuwe aanbieding kan uitbrengen.

(3) Monsters en modellen

Monsters en modellen van de goederen die vóór afsluiting van het contract door i3 Membrane of door derden (bv. verkooppartners van i3 Membrane) aan de koper zijn overhandigd (inclusief tekeningen, schema's, berekeningen, calculaties, verwijzingen naar DIN- of andere normen), zijn alleen in plaats van of in aanvulling op de specificaties bindend voor de contractueel bepaalde aard van de goederen wanneer i3 Membrane dit bij of na overhandiging van het monster of het model uitdrukkelijk aan de koper mededeelt; voor het overige gaat het bij dergelijke monsters of modellen slechts om niet-bindende voorbeelden van mogelijke specificaties. Openbare uitlatingen die door i3 Membrane of haar toeleveranciers in haar opdracht worden gedaan en die verdergaan dan de in de specificaties vastgelegde kenmerken, worden door concretiserende of tegengestelde vermelding in de specificaties gerectificeerd.

(4) Bestelling, sluiten van het contract

De bestelling van de goederen door de koper geldt als een bindend aanbod voor het sluiten van een contract. Indien uit de bestelling niets anders blijkt, zijn wij gerechtigd om dit aanbod binnen 30 dagen na ontvangst bij ons aan te nemen. i3 Membrane kan deze aanname ofwel schriftelijk (bv. met een opdrachtbevestiging) of door levering van de goederen kenbaar maken.

§ 3 Bijzondere voorschriften voor medische hulpmiddelen

(1) Naleving van wettelijke voorschriften

Partijen zullen er elk binnen hun jurisdictie voor zorgdragen dat de vereisten volgens het recht inzake de aansprakelijkheid voor producten, in het bijzonder Verordening (EU) 2017/745 in combinatie met de bepalingen van de Wet medische hulpmiddelen en andere toepasselijke wetten op het gebied van medische hulpmiddelen, worden nageleefd.

(2) Meldplichten van de koper

De koper verplicht zich vermoede incidenten in de zin van art. 2 lid 64 van Verordening (EU) 2017/745, voor zover deze met de door ons geleverde goederen verband houden, ook aan ons te melden wanneer de incidenten niet meteen een garantiegeval inhouden.

(3) Informatieplichten

De partijen informeren elkaar, zodra zij hiervan kennis krijgen, over terugroepacties of veiligheidsmaatregelen betreffende de goederen. De koper zal instructies van i3 Membrane betreffende de vernietiging, teruggave of overige maatregelen met betrekking tot de door haar geleverde goederen opvolgen indien deze in overeenstemming zijn met die van Verordening (EU) 2017/745 en overige toepasselijke wetten of aanwijzingen van de verantwoordelijke instanties.

§ 4 Levering, risico-overdracht, ontvangst, vertraging van aanname

(1) Leveringsvoorwaarden

De levering van de goederen vindt plaats overeenkomstig de individuele overeenkomst van partijen (a) door levering aan de koper door i3 Membrane of (b) op kosten van de koper door verzending naar de door de koper aangegeven bestemming. In de gevallen van letter (b) vindt verzending plaats vanaf het magazijn van i3 Membrane, dat ook geldt als plaats van levering en eventuele nalevering. Voor zover niets anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd het type verzending (in het bijzonder transportbedrijf, soort verzending, verpakking) zelf te bepalen.

(2) Levertermijn

De levertermijn wordt individueel overeengekomen, resp. door ons bij aanname van de bestelling vermeld.

(3) Niet-beschikbaarheid van de prestatie

Indien wij bindend overeengekomen levertermijnen om redenen buiten ons toedoen niet kunnen nakomen (niet-beschikbaarheid van de prestatie), zullen wij de koper hierover onverwijld informeren en hem tegelijk de verwachte nieuwe levertermijn mededelen. Indien de prestatie ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar is, zijn wij gerechtigd om geheel of gedeeltelijk uit het contract terug te treden; een evt. reeds voldane tegenprestatie van de koper zullen wij onverwijld vergoeden. Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder de niet-tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers wanneer wij een congruente dekkingsaankoop gedaan hebben, dit noch ons, noch onze leverancier te verwijten valt, of wij in voorkomende gevallen niet tot levering verplicht zijn.

(4) Leveringsachterstand

Het moment van ingang van onze leveringsachterstand wordt door de wettelijke voorschriften bepaald. In ieder geval is echter een herinnering door de koper vereist. De rechten van de koper conf. § 8 van deze AVV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij uitsluiting van de leveringsplicht (bv. wanneer het (achteraf) nakomen van de prestatieverplichting onmogelijk is of niet van ons verwacht kan worden) blijven hierdoor onaangetast.

(5) Risico-overgang

Het risico van het toevallig verloren gaan en toevallig verslechteren van de goederen gaat uiterlijk met de overdracht op de koper over. Bij verzendingskoop gaat het risico van het toevallig verloren gaan en toevallig verslechteren van de goederen alsmede het risico van vertraging echter reeds met de levering van de goederen aan de expediteur, de vrachtrijder of de anderszins met de uitvoering van de verzending belaste persoon of instelling over. Wanneer de koper vertraagd is met de aanname, staat dit gelijk aan de overdracht.

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden, verrekening en retentierechten

(1) Prijzen

Voor zover in voorkomende gevallen niets anders is overeengekomen, gelden telkens onze op het tijdstip van sluiten van het contract actuele prijzen, namelijk af magazijn, vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting.

(2) Verzendkosten

Bij verzendingskoop (§ 4 lid 1 letter (b)) draagt de koper de transportkosten af magazijn en de kosten voor een evt. door de koper gewenste transportverzekering. Eventuele accijnzen, belastingen en andere heffingen zijn voor rekening van de koper.

(3) Betalingstermijn

De koopprijs is binnen 14 dagen na facturering en levering van de goederen verschuldigd en te betalen. 

(4) Betalingsachterstand

Met het verstrijken van de genoemde betalingstermijn geraakt de koper in gebreke. Over de koopprijs wordt tijdens de betalingsachterstand rente berekend tegen het op dat moment geldende wettelijke rentetarief. Wij behouden ons het recht voor om verdergaande schadevergoeding voor de achterstand te eisen, inclusief de vaste wettelijke bedragen voor de kosten bij betalingsachterstand. Tegenover kooplieden blijft onze aanspraak op rente bij vertraging onder kooplieden (§ 353 HGB / Duitse handelswetboek) onaangetast.

(5) Verrekening, retentierechten

De koper kan slechts aanspraak maken op verrekenings- en retentierechten indien zijn aanspraak rechtens vastgesteld of onbetwist is. Bij gebreken aan de levering blijven de tegenrechten van de koper, in het bijzonder conf. § 7 lid 6 punt 2 van deze AVV, onaangetast.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Eigendomsvoorbehoud

Totdat al onze tegenwoordige en toekomstige vorderingen die uit het koopcontract en een lopende zakelijke relatie voortkomen (gewaarborgde vorderingen) volledig betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht op de verkochte goederen voor.

(2) Verboden handelingen

De goederen waarvoor ons eigendomsvoorbehoud geldt, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde goederen noch aan derden worden verpand, noch als onderpand worden vervreemd. De koper dient ons onverwijld schriftelijk te informeren wanneer er een aanvraag voor het openen van een insolventieprocedure is gedaan of indien derden zich toegang tot de ons toebehorende goederen verschaffen (bv. verpandingen).

(3) Terugvordering, terugtreding 

Bij gedrag van de koper in strijd met het contract, in het bijzonder het niet betalen van de verschuldigde koopprijs, zijn wij gerechtigd om conform de wettelijke voorschriften uit het contract terug te treden of/en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te vorderen. Deze terugvordering houdt niet tegelijk een verklaring van terugtreding in; wij zijn juist gerechtigd de goederen slechts terug te vorderen en ons het recht op terugtreding voor te behouden. Indien de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, mogen wij deze rechten alleen geldend maken wanneer wij de koper van tevoren tevergeefs een gepaste termijn tot betaling hebben gesteld of een dergelijke termijn conform de wettelijke voorschriften onnodig is.

§ 7 Aanspraken van de koper bij gebreken

(1) Wettelijke garantierechten

Voor de rechten van de koper bij gebreken aan het product of de levering (inclusief onjuiste of onvoldoende levering) gelden de wettelijke voorschriften indien hieronder niets anders bepaald is.

(2) Grondslag van de garantie bij gebreken

De grondslag van onze garantie bij gebreken zijn de overeengekomen specificaties, en verder de objectieve eisen aan de desbetreffende goederen.

(3) Beperking van de aanspraken bij gebreken

Wij zijn principieel niet aansprakelijk voor gebreken die de koper bij het sluiten van het contract bekend zijn of door grove nalatigheid niet bekend zijn (§ 442 BGB). Verder stellen wij als voorwaarde voor de aanspraken van de koper dat deze zijn wettelijke onderzoeks- en meldingsplicht (§§ 377, 381 HGB) is nagekomen. Indien bij levering, bij onderzoek of op enig later tijdstip een gebrek aan het licht komt, dient ons dit onverwijld schriftelijk te worden medegedeeld. In ieder geval dienen kennelijke gebreken binnen zeven (7) werkdagen na levering, en bij onderzoek niet zichtbare gebreken binnen dezelfde termijn vanaf de ontdekking ervan, ons schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper het vereiste onderzoek en/of de melding van het gebrek nalaat, is aansprakelijkheid onzerzijds voor de niet, resp. niet tijdig of niet correct gemelde gebreken conform de wettelijke voorschriften uitgesloten.

(4) Voorrang voor nalevering

Indien de geleverde zaak gebreken bevat, kunnen wij allereerst kiezen of wij alsnog onze prestatie leveren door verhelping van het gebrek (verbetering achteraf) of door levering van een zaak zonder gebreken (vervangende levering). Ons recht om onder de wettelijke voorwaarden te weigeren de prestatie alsnog te leveren blijft onaangetast. Wij zijn gerechtigd om de verschuldigde nalevering afhankelijk te maken van betaling van de koopprijs door de koper. De koper is echter gerechtigd om een gedeelte van de koopprijs achter te houden dat in gepaste verhouding staat met het gebrek.

(5) Plichten in het kader van de nalevering

De koper dient ons de benodigde tijd en gelegenheid te geven voor de verschuldigde nalevering, en in het bijzonder de goederen waarvoor de klacht geldt, ter controle aan ons te overhandigen. In het geval van vervangende levering dient de koper ons de gebrekkige goederen conform de wettelijke voorschriften te retourneren. De kosten die ten behoeve van controle en nalevering gemaakt worden, in het bijzonder transportkosten, tol en/of belasting, arbeidsloon en materiaalkosten, worden, indien daadwerkelijk sprake is van een gebrek, door ons in die mate gedragen resp. vergoed die de wettelijke regeling voorschrijft. In het andere geval kunnen wij van de koper vergoeding eisen van de kosten die door de onterechte eis tot verhelping van een gebrek zijn ontstaan (in het bijzonder controle- en transportkosten), tenzij het ontbreken van een gebrek voor de koper niet te onderkennen was.

(6) Overige aanspraken bij gebreken

Wanneer de nalevering mislukt is of een door de koper voor nalevering te stellen, gepaste termijn zonder succes verstreken of conform de wettelijke voorschriften onnodig is, kan de koper terugtreden uit het koopcontract of de koopprijs verlagen. Bij geringe gebreken bestaat echter geen recht op terugtrekking.

(7) Schadevergoeding, vergoeding van kosten

Aanspraken van de koper op schadevergoeding resp. vergoeding van vergeefs gemaakte kosten bestaan ook bij gebreken slechts in de in § 8 vermelde mate en zijn voor het overige uitgesloten.

§ 8 Overige aansprakelijkheid

(1) Wettelijk bepaalde aansprakelijkheid

Indien uit deze AVV, inclusief de hieronder volgende bepalingen, niets anders volgt, zijn wij bij schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen aansprakelijk conform de wettelijke voorschriften.

(2) Omvang van de aansprakelijkheid

Ongeacht op welke rechtsgrond zijn wij bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk voor schadevergoeding in het kader van de schuldaansprakelijkheid. Bij gewone nalatigheid zijn wij, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen van de aansprakelijkheid (bv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden, geringe plichtsverzaking), alleen aansprakelijk (a) voor schade die voortkomt uit aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid of (b) voor schade die voortkomt uit schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de correcte naleving essentieel is voor de uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractant conform de regels vertrouwt en mag vertrouwen); in het geval van letter (b) is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vervanging van de voorzienbare, in typerende gevallen optredende schade.

(3) Reikwijdte van de aansprakelijkheidsbeperking

De uit lid 2 voortvloeiende beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook jegens derden, alsmede bij plichtsverzakingen door personen (ook in hun voordeel) wier schuld ons conform wettelijke voorschriften is aan te rekenen. Ze gelden niet indien een gebrek arglistig verzwegen is of er een garantie voor de aard van de goederen is afgegeven, en voor aanspraken van de koper conform de wet op de aansprakelijkheid voor producten.

(4) Terugtreding, opzegging

De koper kan alleen terugtreden wegens een plichtsverzaking die geen gebrek inhoudt wanneer deze plichtsverzaking ons aan te rekenen is. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

§ 9 Verjaring

(1) Verjaringstermijn

In afwijking van § 438 lid 1 sub 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken wegens gebreken aan producten en levering één jaar vanaf het in § 4 lid 5 van deze AVV bepaalde tijdstip.

(2) Reikwijdte van de verkorte verjaringstermijn

De hiervoor genoemde verjaringstermijnen in het handelsrecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele aanspraken van de koper op schadevergoeding die op een gebrek van de goederen berusten, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in voorkomende gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Aanspraken op schadevergoeding van de koper conf. § 8 lid 2 sub 1 en sub 2 letter (a) alsmede conform de wet op de aansprakelijkheid voor producten verjaren uitsluitend na de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Toepasselijk recht

Voor deze AVV en de contractuele relatie tussen i3 Membrane en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationale eenheidsrecht, in het bijzonder het Weens Koopverdrag, alsmede voorschriften in het Duitse recht die naar de toepasselijkheid van een andere rechtsorde verwijzen.

(2) Bevoegde rechtbank

Indien de koper koopman in de zin van het Duitse handelswetboek, een rechtspersoon onder het publiekrecht of een publiekrechtelijk fonds is, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect uit deze contractuele relatie voortvloeiende geschillen die van onze hoofdvestiging in Hamburg. Overeenkomstig is van toepassing wanneer de koper ondernemer is in de zin van § 14 BGB. Prevalerende wettelijke voorschriften, in het bijzonder inzake exclusieve verantwoordelijkheden, blijven onaangetast.

Version: November 2022

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland